Notice Board
View All
સરકારશ્રી, ગૃહવિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૨૨/૧૦/૨૦૨૧ના નોટીફિકેશન નંબરઃ જીજી/જીયુજે/ ૮૯/૨૦૨૧/એમએચકે/૧૦૨૦૨૧/સીએમઓ-૭૭/સી થી પો.સ.ઇ. સંવર્ગના સિધી ભરતીના સ્પર્ધાત્મક (પરિક્ષા) નિયમોમાં ફેરફાર થયેલ છે, જેને ધ્યાને લઇ જે કોઇ ઉમેદવાર ઓનલાઇન અરજી કરી શકયા ન હોય તેઓને વધુ એક તક મળે તે હેતુથી ઓનલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાની છેલ્લી તા.૦૩/૧૧/૨૦૨૧ રાખવામાં આવેલ છે. વધુ માહિતી અહીં કલીક કરો........

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ પીડિયાટ્રિશ્યન સંવર્ગનું જનરલ મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ પીડિયાટ્રિશ્યન સંવર્ગની લેખિત પરિક્ષાની ફાઇનલ આન્સરપ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ ગાયનેકોલોજિસ્ટ સંવર્ગનું જનરલ મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ ગાયનેકોલોજિસ્ટ સંવર્ગની લેખિત પરિક્ષાની ફાઇનલ આન્સરપ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (ઇલે.મીકે.)નું જનરલ મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ ટેકનીકલ આસીસ્ટન્ટ (ઇલે.મીકે.)સંવર્ગની લેખિત પરિક્ષાની ફાઇનલ આન્સરપ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર નું જનરલ મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર સંવર્ગની લેખિત પરિક્ષાની ફાઇનલ આન્સર પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગનું જનરલ મેરીટ લીસ્ટ પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્રારા લેવાયેલ સીનીયર કલાર્ક સંવર્ગની લેખિત પરિક્ષાની ફાઇનલ આન્સર કી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત.

સરકારશ્રીના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ, ગાંધીનગરના તા.૧૪/૧૦/૨૦૨૧ના ઠરાવ ક્રમાંકઃ સીઆરઆર/૧૧/૨૦૨૧/૪૫૦૯૦૦/ગ.૫. માં જણાવ્યા મુજબ “સીધી ભરતી માટેની ઉપલી વય મર્યાદામાં એક વર્ષની છુટછાટ તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૩૧/૦૮/૨૦૨૨ સુધીના સમયગાળા માટે આપવા” જણાવેલ જે અંગે ટેકનીકલ ભરતી બોર્ડ દ્વારા હાલમાં ચાલી રહેલ (૧)પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર(વાયરલેસ) (૨) ટેકનીકલ ઓપરેટર તથા (૩) પોલીસ સબ ઇન્સ્પેકટર (મોટર ટ્રાન્સપોર્ટ) સંવર્ગમાં ઓનલાઇન અરજી કરવા અંગેની જરૂરી સુચનાઓ માટે અહીં કલીક કરો.......

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા- તા-26/09/2021ના રોજ લેવાયેલ વિવિધ સંવર્ગોની લેખિત પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોની સ્કેન થયેલી ઉતરવહીઓ અપલોડ કરવા બાબત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા- સીનીયર ક્લાર્ક સંવર્ગની લેખિત પરિક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોની સ્કેન્ડ ઓએમારશીટ પ્રસિદ્ધ કરવા બાબત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી—પીડીયાટ્રીશ્યન

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી—ગાયનેકોલોજીસ્ટ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી—તબીબી અધિકારી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી— નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(ઈલે/મીકે)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી—કાર્યપાલક ઈજનેર અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(પર્યાવરણ)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી— કાર્યપાલક ઈજનેર અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(સિવિલ)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી— સીનીયર ક્લાર્ક

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી— સેનેટરી સબ ઈન્સપેક્ટર

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી—ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ(ઈલે/મીકે)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી— ટેક્નિકલ આસિસ્ટન્ટ(સિવિલ)

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા-- પ્રોવિઝનલ આન્સર કી પ્રસિધ્ધ કરવા બાબત

...ONE TIME REGISTRATION (OTR) એ માત્ર ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટેની વધારાની સગવડ છે. આનો અર્થ એ નથી કે OTR કરવાથી જાહેરાત (જે તે જાહેરાત/કોઈપણ જાહેરાત) માટે અરજી થયેલ છે. ઉમેદવારે OJAS દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ જે તે જાહેરાત માટે OTR અથવા OTR વગર પોતાની અરજી તે જાહેરાત માટે અલગથી કરવાની રહેશે.

...GPSC (ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ) ને લગતી કોઇપણ જાહેરાત ની વિગતો/માહીતી માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ નો ઉપયોગ કરવો.

...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

Examination Call Letter
View All
Important Instructions
 • ONE TIME REGISTRATION (OTR) એ માત્ર ઉમેદવારોને અરજી દરમ્યાન પોતાની વિગતો વારંવાર ભરવી ન પડે તે માટે ની વધારાની સગવડ છે.
  આનો અર્થ એ નથી કે ONE TIME REGISTRATION (OTR) કરવાથી જાહેરાત (જે તે જાહેરાત/કોઈપણ જાહેરાત) માટે અરજી થયેલ છે.
  ઉમેદવારે OJAS દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ જે તે જાહેરાત માટે OTR અથવા OTR વગર પોતાની અરજી તે જાહેરાત માટે અલગથી કરવાની રહેશે.

 • Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally

 • અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી
 • POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.

 • Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.

 • જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.

 • Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.

 • Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.
Download App From Playstore
   
   
   
   
 
Designed and Developed by National Informatics Centre, Gandhinagar, Gujarat Copyright @ 2017 , Version 2.0
Disclaimer