Notice Board
View All
Directorate of Forensic Science - Reschedule Exam Notice- Ad. No 04-201617 and Ad. No. 12-201617

DFS - Result of Written Test (Part One) are declared to view result click on the links

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 16-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 15-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 14-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 13-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 12-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 11-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 10-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 9-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 8-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 7-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 6-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 5-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 4-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 3-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 2-16

Directorate of Forensic Science Result Written Test (Part One) of Adv 1-16

Directorate of Forensic Science Part - I Written Exam Result

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘સીનીયર કલાર્ક-ક્મ-સીનીયર સીક્યુરીટી આસીસ્ટન્ટ’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/7 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની સપ્લીમેન્ટરી યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘ફાયરમેન’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/13 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન તથા ફીઝીક્લ ટેસ્ટ માટેનાં ઉમેદવારોની સપ્લીમેન્ટરી યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (સીવીલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/3 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની સપ્લીમેન્ટરી યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ પ્રોગ્રામર એન્ડ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/1 2 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની સપ્લીમેન્ટરી યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ હાર્ડવેર એન્ડ નેટવર્કીંગ એન્જીનિયર જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/2 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની સપ્લીમેન્ટરી યાદી

SPIPA UPSC ENTRANCE 2017-18 RESULT

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘જુનિયર.ક્લાર્ક-કમ-જુનિયર સીક્યુરીટી આસીસ્ટન્ટ’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/8 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન તથા ફીઝીક્લ ટેસ્ટ માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘સીનીયર કલાર્ક-ક્મ-સીનીયર સીક્યુરીટી આસીસ્ટન્ટ’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/7 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘સિક્યુરીટી/દબાણ હટાવ/રીકવરી ઈન્સ્પેક્ટર’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/6 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ પ્રોગ્રામર એન્ડ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/1 ની ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ હાર્ડવેર એન્ડ નેટવર્કીંગ એન્જીનિયર જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/2 ની ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (મીકેનિકલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201617/17 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (ઈલેક્ટ્રીકલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201617/15 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (સીવીલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/3 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘ફાયરમેન’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/13 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન તથા ફીઝીક્લ ટેસ્ટ માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર’ જાહેરાત ક્રમાંક BMC/201617/14 ની ભરતી અંગે ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન માટેનાં ઉમેદવારોની યાદી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ પ્રોગ્રામર એન્ડ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/1 ની લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાનું પરિણામ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ હાર્ડવેર એન્ડ નેટવર્કીંગ એન્જીનિયર જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/2 ની લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાનું પરિણામ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (મીકેનિકલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201617/17 ની ભરતી અંગે લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાનું પરિણામ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (ઈલેક્ટ્રીકલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201617/15 ની ભરતી અંગે લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાનું પરિણામ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (સીવીલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/3 ની ભરતી અંગે લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાનું પરિણામ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે (૧).સિક્યુરીટી/દબાણહટાવ/રીકવરી ઈન્સ્પેક્ટર, (૨).સીની.કલાર્ક-ક્મ-સીની.સીક્યુ.આસી., (૩).જુનિ.ક્લાર્ક-કમ-જુનિ.સિક્યુ.આસિ., (૪).ફાયરમેન, (૫).સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટરની ભરતી અંગે લેવાયેલ કોમન લેખીત-પરીક્ષાનું પરિણામ

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ પ્રોગ્રામર એન્ડ સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/1 ની લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે આસીસટન્ટ હાર્ડવેર એન્ડ નેટવર્કીંગ એન્જીનિયર જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/2 ની લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (મીકેનિકલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201617/17 ની ભરતી અંગે લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (ઈલેક્ટ્રીકલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201617/15 ની ભરતી અંગે લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ટેકનીકલ આસીસ્‍ટન્‍ટ (સીવીલ) જાહેરાત ક્રમાંક: BMC/201718/3 ની ભરતી અંગે લેવાયેલ લેખીત-પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે (૧).સિક્યુરીટી/દબાણહટાવ/રીકવરી ઈન્સ્પેક્ટર, (૨).સીની.કલાર્ક-ક્મ-સીની.સીક્યુ.આસી., (૩).જુનિ.ક્લાર્ક-કમ-જુનિ.સિક્યુ.આસિ., (૪).ફાયરમેન, (૫).સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટરની ભરતી અંગે લેવાયેલ કોમન લેખીત-પરીક્ષાની ફાઈનલ આન્સર-કી

OJAS ની અધિકૃત મોબાઈલ એપ્લીકેશન “OJAS (Official)” તારીખ 16-JAN-2017 નાં રોજ લૉંચ કરવામાં આવેલ છે. જે GOOGLE PLAY STORE પર “OJAS (Official)” નાં નામે ઉપલબ્ધ છે.

...GPSC (ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ) ને લગતી કોઇપણ જાહેરાત ની વિગતો/માહીતી માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ નો ઉપયોગ કરવો.

...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

Current Advertisement
View All
Lecturer, Samhita Siddhant, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Rachna Sharir, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Kriya Sharir, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Dravyaguna, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Rasashastra and Bhaishjya Kalpana, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Rognidan and Vikruti Vigyan, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Swasthavritta, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Agadatantra and Vidhi Ayurved, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Prasuti and Striroga, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Kumarbhritya, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Kaya Chikitsa, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Shalya Tantara, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Shalakya Tantara, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Panchkarma, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Lecturer, Sanskrit, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

Principal, Government Ideal Residential Schools, (Directorate of Developing Castes Welfare) Class-2 ( અંતિમ તારીખ 1-November-2017 )

TET-I for પ્રાથમિક શિક્ષક (ધોરણ-૧ થી ૫) ગુજરાતી માધ્યમ - 201718 ( અંતિમ તારીખ 31-October-2017 )

TET-I for Primary Teacher (STD 1 to 5 ) English Medium - 201718 ( અંતિમ તારીખ 31-October-2017 )

TET-I for Primary Teacher (STD 1 to 5 ) हिंदी माध्यम - 201718 ( અંતિમ તારીખ 31-October-2017 )

District Project Manager 201718 ( અંતિમ તારીખ 7-November-2017 )

Scientific Officer (વૈજ્ઞાનિક અધિકારી) ( અંતિમ તારીખ 10-November-2017 )

Assistant Environmental Engineer (મદદનીશ પર્યાવરણ ઇજનેર) ( અંતિમ તારીખ 10-November-2017 )

Junior Office (જુનિયર અધિકારી) ( અંતિમ તારીખ 10-November-2017 )

Public Relation officer (જન સંપર્ક અધિકારી) ( અંતિમ તારીખ 10-November-2017 )

Senior Scientific Assistant (સિનિયર વૈજ્ઞાનિક મદદનીશ) ( અંતિમ તારીખ 10-November-2017 )

Senior Clerk (સિનિયર કલાર્ક) ( અંતિમ તારીખ 10-November-2017 )

Examination Call Letter
View All
Important Instructions
  • Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally

  • અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી
  • POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.

  • Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.

  • જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.

  • Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.

  • Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.

  • IE 8 અને તે પછીના browser માટે Compatibility View click કરવું. Browserની Text Size, Medium કે Small રાખવી.

Download App From Playstore
   
   
   
   
 
Designed and Developed by National Informatics Centre, Gandhinagar, Gujarat Copyright @ 2017 , Version 2.0
Disclaimer