તાજેતરની જાહેરાત                Show All

આવનાર જાહેરાત               Show All
Notice Board
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘ચિફ એકાઉન્ટ ઓફીસર’ ની ભરતી માટેની લેખીત પરીક્ષાનો સિલેબસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘સુપ્રીટેન્‍ડન્‍ટ/વહીવટી અધીકારી(વર્ગ-ર)-૨૦૧૬’ ની ભરતી માટેની લેખીત પરીક્ષાનો સિલેબસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘ઈન્સ્પેક્ટર, હેડ ક્લાર્ક, કોમ્યુનિટી ઓર્ગેનાઈઝર-૨૦૧૬’ ની ભરતી માટેની લેખીત પરીક્ષાનો સિલેબસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ (સિવીલ)-૨૦૧૬’ ની ભરતી માટેની લેખીત પરીક્ષાનો સિલેબસ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે ‘અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સિવીલ)-૨૦૧૬’ ની ભરતી માટેની લેખીત પરીક્ષાનો સિલેબસ
લોક રક્ષક (કોન્સ્ટેબલ)/ SRP કોન્સ્ટેબલ/ જેલ સિપાહી વર્ગ-3 ની લેખિત પરીક્ષા તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૬ અથવા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવશે.
Advertisement for the Post of Consultant for Gujarat Skill Development Mission, Gandhinagar
...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

... Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally.
... અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી કોલલેટર / હોલ ટિકિટ Screen ઉપર મળશે. જેની પ્રિંટ લઇને પરીક્ષા આપવા આવવું.
... POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.
... Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.
... જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.
... Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.
... Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.
... IE 8 અને તે પછીના browser માટે Compatibility View click કરવું. Browserની Text Size, Medium કે Small રાખવી.IDS
DigiLocker
DigitalIndia
DISCLAIMER Designed & Developed By National Informatics Centre, Gujarat.
Best Viewed in Internet Explorer 9 or above and Google Chrome browsers.