તાજેતરની જાહેરાત                Show All
મદદનીશ હિસાબ સહાયક ( અંતિમ તારીખ 4-October-2016 )
મદદનીશ વહીવટ સહાયક ( અંતિમ તારીખ 4-October-2016 )
Senior Scientific Assistant - 201617 ( અંતિમ તારીખ 10-October-2016 )

આવનાર જાહેરાત               Show All
Notice Board
...COH, સ્ટાફનર્સ વર્ગ-૩ ભરતી અંતર્ગત આખરી પસંદગી યાદી
લોક રક્ષક (કોન્સ્ટેબલ)/ SRP કોન્સ્ટેબલ/ જેલ સિપાહી વર્ગ-3 ની લેખિત પરીક્ષા તા.૧૬/૧૦/૨૦૧૬ અથવા તા.૨૩/૧૦/૨૦૧૬ ના રોજ યોજવામાં આવશે.
...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

... Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally.
... અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી કોલલેટર / હોલ ટિકિટ Screen ઉપર મળશે. જેની પ્રિંટ લઇને પરીક્ષા આપવા આવવું.
... POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.
... Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.
... જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.
... Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.
... Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.
... IE 8 અને તે પછીના browser માટે Compatibility View click કરવું. Browserની Text Size, Medium કે Small રાખવી.IDS
DigiLocker
DigitalIndia
DISCLAIMER Designed & Developed By National Informatics Centre, Gujarat.
Best Viewed in Internet Explorer 9 or above and Google Chrome browsers.