તાજેતરની જાહેરાત                Show All
Additional Chief Town Planner, Class-1, Urban Development and Urban Housing Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Deputy Director, Horticulture, Class-1, Agriculture and Co-operative Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Assistant Director, Horticulture, Class-2, Agriculture and Co-operative Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Director, Archaeology and Museum, Class-1, Sports, Youth & Cultural Activities Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Junior Town Planner, Class-2, Town Planning and Valuation Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Scientific Officer (Physics), Class-2, Director of Forensic Science, Home Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Scientific Officer (Biology), Class-2, Director of Forensic Science, Home Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Assistant Director (Boiler), Boiler Inspection Service, Class-2, Labour & Employment ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Chief Industrial Advisor, Class-1, Industries and Mines ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Assistant Director, Government Printing and Stationary, Class-2, Industries and Mines ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Assistant Manager, Government Printing and Stationary, Class-2, Industries and Mines ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Assistant Director (Training) - Principal, Class-1, Labour & Employment ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Programme Officer, Class-1 ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Deputy Director, Gujarat Integrated Child Development Service Class-1 ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Social Welfare Officer, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Child Marriage Prevention Officer cum District Social Defence Officer, GSS, Class-2 ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )
Deputy Director (Schedule Caste Welfare), Class-1, Social Justice and Empowerment Department ( અંતિમ તારીખ 3-November-2016 )

આવનાર જાહેરાત               Show All
Notice Board
... GIDC Written Exam Schedule 201617
Syllabus for Various Class III Posts for Directorate of Forensic Science (DFS)
...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

... Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally.
... અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી કોલલેટર / હોલ ટિકિટ Screen ઉપર મળશે. જેની પ્રિંટ લઇને પરીક્ષા આપવા આવવું.
... POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.
... Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.
... જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.
... Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.
... Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.
... IE 8 અને તે પછીના browser માટે Compatibility View click કરવું. Browserની Text Size, Medium કે Small રાખવી.DigiLocker
DigitalIndia
DISCLAIMER Designed & Developed By National Informatics Centre, Gujarat.
Best Viewed in Internet Explorer 9 or above and Google Chrome browsers.