તાજેતરની જાહેરાત                Show All
Deputy Manager (Commerce) - 201617 ( અંતિમ તારીખ 26-July-2016 )
Deputy Manager (Accounts) - 201617 ( અંતિમ તારીખ 26-July-2016 )
Superintendent of Fisheries, Class-2, Commissionerate of Fisheries ( અંતિમ તારીખ 30-July-2016 )
યુ.પી.એસ.સી સિવિલ સર્વિસીઝ પરીક્ષા ૨૦૧૭ (IAS, IPS, IFS etc.) પ્રશિક્ષણવર્ગ ૨૦૧૬-૧૭ ( અંતિમ તારીખ 29-July-2016 )
વન રક્ષક - 201617 ( અંતિમ તારીખ 2-August-2016 )
લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ), એસ.આર.પી. કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહી - ગુજરાત પોલીસ દળ ( અંતિમ તારીખ 30-July-2016 )
Industrial Safety and Health Officer, Class-2, Labour and Employment ( અંતિમ તારીખ 30-July-2016 )
Medical Officer Gujarat Health Services Class II ( અંતિમ તારીખ 16-August-2016 )

આવનાર જાહેરાત               Show All
Notice Board
Provisional Merit List of Staff Nurse Recruitment Test of Commissionerate of Health, Medical Services and Medical Education 201617
ગુજરાત રાજ્ય નાગરિક પુરવઠા નિગમ લિ., ગાંધીનગરની નાયબ મેનેજર(કોમર્સ) તથા નાયબ મેનેજર(હિસાબ/નાણાં) વર્ગ-૨ સંવર્ગની જગ્યાઓ માટેની ઉમેદવારી કરવા માટેની માહિતી માટે અહિ ક્લીક કરો.
લોકરક્ષક ભરતી માટેની વર્ગ-૩ સંવર્ગની હથિયારી/બિન હથિયારી કોન્સ્ટેબલ-લોકરક્ષક (પુરૂષ/મહિલા), SRP કોન્સ્ટેબલ(પુરૂષ), જેલ સિપાહી(પુરૂષ) (મહિલા/મેટ્રન) ની જગ્યાઓ માટેનું ઓનલાઇન ભરતી ફોર્મ એક જ એટલે કે Common છે. જેની તમામ ઉમેદવારોએ નોંધ લેવા વિનંતી છે.
લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ- ર૦૧૬ દ્વારા યોજાનાર લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ), એસ.આર.પી.કોન્સ્ટેબલ અને જેલ સિપાહીની ભરતી માટેના ONLINE ફોર્મ તા.૦૭/૦૭/૨૦૧૬ (સવાર ક.૦૯૦૦) થી તા.૩૦/૦૭/૨૦૧૬ (રાત્રી ક.૨૩.૫૯) દરમ્યાન ભરી શકાશે. આ અંગેની વિગત અહીં કલીક કરવાથી જોઇ શકાશે.
...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો

... Please CONFIRM the application on OJAS site to submit finally.
... અરજદારોને Print Call Letter optionમાં Confirmation Number અને જન્મ તારીખ નાખવાથી કોલલેટર / હોલ ટિકિટ Screen ઉપર મળશે. જેની પ્રિંટ લઇને પરીક્ષા આપવા આવવું.
... POPUP Blocker Off કરવું જરૂરી છે. દરેક Report New Window માં ખુલશે.
... Printer Settings માં A4 Size પેજ સેટ કરવુ.
... જે ઉમેદવારોને ફી ભરવાની બાકી હોય તેઓએ તાત્કાલિક પોસ્ટ ઓફિસમાં ફી ભરી દેવી.
... Mesg. : અરજદારોએ અનુભવનો ડેટા જાહેરાતમાં દર્શાવ્યા મુજબ નાખવા વિનંતિ.
... Mesg. : અરજદારોને શૈક્ષણિક લાયકાતો, વઘારાની લાયકાતો અને અન્ય લાયકાતો બરાબર સમજણ પૂર્વક નાખવા વિનંતિ.
... IE 8 અને તે પછીના browser માટે Compatibility View click કરવું. Browserની Text Size, Medium કે Small રાખવી.IDS
DigiLocker
DigitalIndia
DISCLAIMER Designed & Developed By National Informatics Centre, Gujarat.
Best Viewed in Internet Explorer 9 or above and Google Chrome browsers.