આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No PSIRB/202021/1
Post ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ-૩ ની પો.સ.ઇ. કેડર - UPSI / APSI / IO / UASI
Class 3
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties ગુજરાત પોલીસ દળમાં વર્ગ-૩ ની પો.સ.ઇ. કેડરની બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (UPSI) / હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (પ્‍લાટુન કમાન્‍ડર) (APSI) / ઇન્‍ટેલીજન્‍સ ઓફિસર (IO) / બિન હથિયારી મદદનીશ સબ ઇન્‍સ્‍પેકટર (UASI)
PayScale as per detailed advertisement
Probation as per detailed advertisement
Age as per detailed advertisement
PH Description as per detailed advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton માન્‍ય યુનિ.ની સ્‍નાતક ડિગ્રી અથવા કાયદાકીય સ્‍થાપિત માન્‍ય સંસ્‍થાની ડિગ્રી અથવા યુનિ.ગ્રાન્‍ટ કમિશન એકટ-૧૯પ૬ ના સેકશન-૩ હેઠળની ડીમ્‍ડ યુનિ.ની ડિગ્રી અથવા સરકારે આથી સમકક્ષ જાહેર કરેલ ડિગ્રી ધરાવતા હોવા જોઇએ.
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions as per detailed advertisement