આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No JMC/202021/1
Post Fireman cum Driver Class-3
Class વર્ગ-૩
Department Urban Developement and Urban Housing Department
Description / Duties ફાયર મેન કમ ડ્રાઈવર વર્ગ-૩
PayScale સાતમા પગારપંચ મુજ્બ L-2 19900-63200 (રૂ. 19950/- ત્રણ વર્ષ માટે)
Probation ત્રણ વર્ષ
Age As per advertisement
PH Description Not Applicable
Essential/Desirable Qualificaiton H.S.C. or Equivalent
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions H.M.V. License