આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GIL/201718/2
Post Senior Manager (GSWAN)
Class Contractual
Department GSWAN
Description / Duties • Monitor the performance of Operations & Maintenance operator and Third Party Auditor and all associated network agencies • Monitor service levels, contractual obligations and deliverables. • Monitor complains logged at the helpdesk & ensure its resolution by the concerned agencies • Assist/support organisation in various policy level decisions related to the ICT infrastructures. • To facilitate the design, development and deployment of large scale projects • Understanding of voice/video over IP networks, common security capabilities such as firewalls, intrusion prevention systems, and active devices and passive components of network. • Understanding of layered communications protocols and network architectures • Study the status of IT Infrastructure of State and assist the State Government in coming up with a robust IT infrastructure to support the roll out of e – governance projects
PayScale Pay Band 9300 – 34800 (Grade Pay – 5400)
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA