આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GIL/201718/3
Post Assistant General Manager (GSWAN)
Class Contractual
Department GSWAN
Description / Duties • Overall in-charge of IT Infrastructure in SWAN and SDC. • Coordinating with third party agencies, bandwidth operators and software/equipment’s vendors. • Should be the single point contact (SPOC) for managerial responsibilities and direct interface with department • Monitor the performance of Operations & Maintenance operator, Third Party Auditor and all associated network agencies • Supervise service levels, contractual obligations and deliverables • Monitor complains logged at the helpdesk & ensure its resolution by the concerned agencies • Assist/support departments in various policy level decisions related to the ICT infrastructures. • To facilitate the design, development and deployment of large scale projects • Understanding of voice/video over IP networks, common security capabilities such as firewalls, intrusion prevention systems, and active devices and passive components of network. • Recommend approaches to solving network and infrastructure problems
PayScale Pay Band 15600 – 39100 (Grade Pay – 6600).
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA