આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/6
Post Statistical Assistant Class III 202122,આંકડા મદદનીશ વર્ગ-૩ ૨૦૨૧૨૨
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties આંકડા મદદનીશ વર્ગ -3 - 202122
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years
Age AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PH Description B,LV,D,HH,OA,OL,BL,CP,LC,DW,AAV,ASD(M),SLD,MI,MD(40-70%)
Essential/Desirable Qualificaiton As per Detailed Advt
Experience(If any) Description NOT APPLICABLE
Any Other Conditions NOT APPLICABLE