આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/16
Post ફિમેલ હેલ્થ વર્કર,વર્ગ-૩ ૨૦૨૧૨૨ Female Health Worker, Class III 202122
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties As per Detailed ADVT
PayScale 19950/- FIX PAY
Probation 5 YEARS
Age As per Detailed ADVT
PH Description As per Detailed ADVT
Essential/Desirable Qualificaiton As per Detailed ADVT
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions As per Detailed ADVT