આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/11
Post Junior Pharmacist Class III-202122, જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ વર્ગ-૩ ૨૦૨૧૨૨
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ વર્ગ-૩ ૨૦૨૧૨૨
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years fix pay
Age AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PH Description D,HH,OL,BL,CP,LC,DW,AAV,ASD(M),SLD,MI,MD (40-70%)
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Experience(If any) Description AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Any Other Conditions AS PER DETAILED ADVERTISEMENT