આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/2
Post Staff Nurse Class III - 202122 સ્ટાફ નર્સ,વર્ગ-૩,૨૦૨૧૨૨
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties Staff Nurse, Class-III-202122
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years
Age GENERAL(MALE) EWS/SC/ST/SEBC (MALE) GENERAL(FEMALE) EWS/SC/ST/SEBC (FEMALE)
PH Description LV,OL,CP,LC,DW,AAV,SLD,MI,MD(40-70)%
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Experience(If any) Description AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Any Other Conditions NOT APPLICABLE