આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/12
Post જુનીયર કલાર્ક(વહીવટ/હિસાબ) વર્ગ-૩ ૨૦૨૧૨૨ Junior Clerk/Accounts Clerk Class III 202122
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PayScale 19950/- FIX PAY
Probation 5 YEARS
Age AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PH Description B,LV,D,HH,OA,OL,BA,OAL,CP,LC,DW,AAV,MDy,ASD(M),SLD,MI,MD(40-70%)
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA