આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/1
Post Laboratory Technician - 202122
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties Laboratory Technician વર્ગ - 3 - 202122
PayScale 31340 Fix pay
Probation 5 years
Age GENERAL(MALE) EWS/SC/ST/SEBC(MALE) GENERAL(FEMALE) EWS/SC/ST/SEBC(FEMALE)
PH Description D,HH,OL,BL,DW,AAV,ASD(M),SLD,MI,MD(40-70)%
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Experience(If any) Description AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Any Other Conditions AS PER DETAILED ADVERTISEMENT