આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/17
Post મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર(પુરુષ) , વર્ગ-૩ Multi Purpose Health Worker(Male),Class III 202122
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties AS PER DEATILED ADVT
PayScale 19950/- FIX PAY
Probation 5 YEARS
Age AS PER DEATILED ADVT
PH Description LV(40-70)%, OL,CP,DW,AAV,ID,MI,MD(40-70)%
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER DETAILED ADVT
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions AS PER DETAILED ADVT