આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/14
Post Mukhya Sevika, Class III, 202122 મુખ્ય સેવીકા - વર્ગ-૩, ૨૦૨૧૨૨
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties Mukhya Sevika, Class III, 202122
PayScale 31340 fix pay
Probation 5 years
Age AS per Detailed ADVT
PH Description LV,D,HH,OA,OL,OAL,AAV,ASD(M),SLD,MI,MD(40-70)%
Essential/Desirable Qualificaiton As per Detailed ADVT
Experience(If any) Description NOT APPLICABLE
Any Other Conditions As per Detailed ADVT