આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/13
Post અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સિવિલ) વર્ગ-૩ ૨૦૨૧૨૨ Additional Assistant Engineer(Civil) Class-III 202122
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PayScale 38090/-fix pay
Probation 5 YEARS
Age AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PH Description D,HH,OA,OL,LC,DW,AAV,SLD,MI,MD(40-70)%
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA