આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/202122/2
Post Head Master Aptitude Test - (HMAT)- 202122 - 202122
Class NA
Department Other
Description / Duties Head Master Aptitude Test - (HMAT)- 202122
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA