આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/201718/115
Post TAT(Secondary) for કમ્પ્યુટર વિષય -ગુજરાતી માધ્યમ - 201718
Class
Department
Description / Duties TAT(Secondary) for કમ્પ્યુટર વિષય -ગુજરાતી માધ્યમ - 201718
PayScale
Probation
Age
PH Description
Essential/Desirable Qualificaiton
Experience(If any) Description
Any Other Conditions