આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/201718/119
Post TAT (Secondary) for કૃષિ વિદ્યા વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 201718
Class
Department
Description / Duties TAT (Secondary) for કૃષિ વિદ્યા વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ
PayScale
Probation
Age
PH Description
Essential/Desirable Qualificaiton
Experience(If any) Description
Any Other Conditions