આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/201718/101
Post TAT (Secondary) for વિજ્ઞાન & ટેકનોલોજી/ગણિત વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 201718
Class
Department Other
Description / Duties TAT (Secondary) for વિજ્ઞાન & ટેકનોલોજી/ગણિત વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 201718
PayScale
Probation
Age
PH Description
Essential/Desirable Qualificaiton
Experience(If any) Description
Any Other Conditions