આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/202223/21
Post SEB/202223/21 - TET-II - Science / Maths Subject - Gujarati Medium - 202223
Class 3
Department EDUCATION DEPARTMENT
Description / Duties SEB/202223/21 - TET-II - Science / Maths Subject - Gujarati Medium - 202223
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions Na