આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/202324/410
Post SEB/202324/410 - TAT (Higher Secondary) for આંકડાશાસ્ત્ર વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 202324 - 202324
Class
Department Other
Description / Duties SEB/202324/410 - TAT (Higher Secondary) for આંકડાશાસ્ત્ર વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 202324
PayScale
Probation
Age
PH Description
Essential/Desirable Qualificaiton
Experience(If any) Description
Any Other Conditions