આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SEB/202324/409
Post SEB/202324/409 - TAT (Higher Secondary) for અર્થશાસ્ત્ર વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 202324 - 202324
Class 3
Department Other
Description / Duties SEB/202324/409 - TAT (Higher Secondary) for અર્થશાસ્ત્ર વિષય - ગુજરાતી માધ્યમ - 202324
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA