આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No LRB/201819/1
Post લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ) અને જેલ સિપાહી - ગુજરાત પોલીસ દળ - ૨૦૧૮૧૯
Class NA
Department Other
Description / Duties લોકરક્ષક (કોન્સ્ટેબલ) અને જેલ સિપાહી - ગુજરાત પોલીસ દળ - ૨૦૧૮૧૯
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA