આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GMC/201718/1
Post HEALTH OFFICER
Class NA
Department Other
Description / Duties NA
PayScale 53100 - 167800
Probation 2 YEARS
Age AVAILABLE IN DETAILED ADVERTISEMENT PDF
PH Description AVAILABLE IN DETAILED ADVERTISEMENT PDF
Essential/Desirable Qualificaiton AVAILABLE IN DETAILED ADVERTISEMENT PDF
Experience(If any) Description AVAILABLE IN DETAILED ADVERTISEMENT PDF
Any Other Conditions AVAILABLE IN DETAILED ADVERTISEMENT PDF