આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GWSSB/201718/1
Post અધિક મદદનીશ ઇજનેર (સિવિલ) 201718
Class 3
Department NARMADA WATER RESOURCES and WATER SUPPLY DEPARTMENT
Description / Duties તાંત્રિક કામગીરી અધિક મદદનીશ ઇજનેર(સિવિલ) પ્રથમ પાંચ વર્ષ માટે પ્રતિ માસ સહાયક અધિક મદદનીશ ઇજનેર માટે રૂ ૩૮,૦૯૦/- ફીકસ પગાર, પાંચ વર્ષની સંતોષકારક સેવા પછીનુ પગાર ધોરણ પે મેટ્રીક્ષ રૂા.૩૯,૯૦૦-૧,૨૬,૬૦૦.
PayScale 39900-126600
Probation 5 Years
Age As Per Advertisement
PH Description Na
Essential/Desirable Qualificaiton Diploma in Civi Engineering or equivalent qualification as per advertisement
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA