આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201920/183
Post Probation Officer Class III
Class 3
Department SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT
Description / Duties as per R.R. dated 05/01/2016
PayScale 29200-92300 (fix pay 31340/-)
Probation 5
Age not more than 35 years
PH Description ph ortho
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA