આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201920/185
Post Senior Clerk - Class- III
Class III
Department Other
Description / Duties Senior Clerk - Class- III
PayScale 25500 - 81100 (Fix Pay 19950 )
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description 1. Orthopedics 2. Blind 3. Hearing Handicapped
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA