આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/145
Post Inspector - Class III
Class III
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties NA
PayScale 9300-34800 Gr Pay 4200
Probation one year
Age 18 to 35 years
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA