આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/137
Post Municipal Engineer - Class -III
Class III
Department Director, Municipality, Gandhinagar
Description / Duties NA
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 1900
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description Orthopaedics - OA, OL Hearing Handicapped - HH (40% To 100%)
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA