આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/140
Post Nursing Tutor - Class- III
Class Class- III
Department Other
Description / Duties NA
PayScale 9300- 34800 + Grade Pay 4400 (Fix Pay - 38090)
Probation 5 Year
Age 18 To 40 Year
PH Description HH, Ortho.
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA