આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/136
Post Librarian - Class -III
Class III
Department Commissioner, Higher Education, Gandhinagar
Description / Duties NA
PayScale 9300- 34800 + Grade Pay 4400
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description -
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA