આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/143
Post Office Superitendent (UD & UHD, IMD)
Class III
Department IMPD, UD&HD,
Description / Duties NA
PayScale 9300-34800 Gr 4400
Probation One year
Age 18 to 35 yrs
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA