આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/135
Post Compounder (Ayurveda ) -Class- III
Class Class- III
Department Directorate, Medicine And Homeopathy, Gandhinagar
Description / Duties NA
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2800
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description Orthopaedics - OL
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA