આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/133
Post Wireman - Class- III
Class Class- III
Department Road and Building Department
Description / Duties NA
PayScale 5200-20200 + 1900 Grade Pay
Probation 5 Year
Age 18 To 33 Year
PH Description Orthopaedics - OL Hearing Handicapped - HH
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA