આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/134
Post Live Stock Inspector- Class- III
Class III
Department Director, Animal Husbandry, Gandhinagar
Description / Duties NA
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 1900
Probation 5 Year
Age 18 To 33 Year
PH Description Low Vision - LV ( 40% To 75% ) Hearing Handicapped - HH ( 40% To 75% )
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA