આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/139
Post Homeopathy Medical Officer - Class - III
Class Class - III
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties NA
PayScale 38090/- fix pay (9300-34800 + Grade Pay - 4400 )
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description Orthopaedics - OL
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA