આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/141
Post Royalty Inspector - Class - III
Class Class- III
Department INDUSTRIES and MINES DEPARTMENT
Description / Duties NA
PayScale 38090/- fix pay
Probation 5 Year
Age 18 To 37 Years
PH Description Ortho. HH
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA