આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/144
Post Jamadar - Class III
Class III
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties NA
PayScale Rs. 5200-20200 Grade 1900
Probation One year
Age 18 to 33 years
PH Description -
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA