આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201718/138
Post Female Staff Nurse (Ayurveda Service) - Class - III
Class III
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties NA
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2800 - Fix Pay - 31340
Probation 5 Year
Age 18 To 45 Year
PH Description Orthopaedics - OL
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA