આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202021/187
Post Sub-Inspector Instructor class-3 (Home guards organisation)
Class 3
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties -
PayScale 39900-126600(Fix Pay 38090)
Probation 5 Year
Age -
PH Description -
Essential/Desirable Qualificaiton (A) Possess a degree obtained from any of the Universities incorporated by an Act of Central or State Legislature in India or other education institution established by an Act of Parliament or an institution declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or an equivalent qualification recognized as such by the government. (B) possess “c” level certificate of National Cadet corps (NCC). (C) Possess a valid driving license for Light motor vehicle and have about two year experience of driving as on the date of appointment
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA