આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202021/186
Post Sub Inspector - Class - III
Class Class- III
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties હોમગાર્ડના સભ્યોને ફરજ બજાવવા અંગેની જુદા-જુદા પ્રકારની તાલેમ આપવાની કામગીરી ઈન્સ્પેક્ટૅર ઈન્સ્ટ્રક્ટર દ્વ્રારા કરવામાં આવે છે.
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2800 - ( Fix Pay - 31340 )
Probation 5 Year
Age 21 To 35 Years
PH Description HH - Hearing Handicapped
Essential/Desirable Qualificaiton Possess a degree obtained from any of the Universities or an institution established or incorporated by an Act of the Parliament or a State Legislature in India or an institution declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or an equivalent qualification Recognised as such by the government; Provide further that preference may be given to a candidates who possess “c” level certificate of National Cadet corps (NCC).
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA