આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202021/189
Post Sub Accountant /Sub Auditor- CLASS-3
Class 3
Department FINANCE DEPARTMENT
Description / Duties -
PayScale 25500-81100 (FIX PAY-19950)
Probation 5
Age -
PH Description HH,LV,ORTHO
Essential/Desirable Qualificaiton (i) a degree in Bachelor of Business Administration or Bachelor of Computer Application or Bachelor of Commerce or Bachelor of Science (Mathematics/ Statistics) or Bachelor of Arts (Statistics/ Economics/ Mathematics) obtained from an University established or incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India; or any other educational institution recognized as such or declared to be deemed as University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956; or possess an equivalent qualification recognized as such by the Government.
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA