આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202021/195
Post Sanitary Inspector - Class - III
Class Class- III
Department HEALTH and FAMILY WELFARE DEPARTMENT
Description / Duties -
PayScale 25500-81100 (FIX PAY-19950)
Probation 5 Year
Age 18 To 33 Year
PH Description -
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA