આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202021/188
Post HAWALDAR INSTRUCTOR CLASS-3 HOME GUARDS ORGANISATION
Class 3
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties -
PayScale 25500-81100 (FIX PAY-19950)
Probation 5
Age -
PH Description -
Essential/Desirable Qualificaiton (A) Possess a degree of any of the Universities incorporated by an Act of Central or State Legislature in India or other education institution established by an Act of Parliament or deemed to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized as such by the government. (B) possess “c” level certificate of National Cadet corps (NCC). (C) Possess a valid driving license for Light motor vehicle and have about two year experience of driving as on the date of appointment;
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA