આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202021/190
Post Head Clerk - Class - III
Class Class- III
Department Other
Description / Duties -
PayScale 35400- 112400 - Pay Metric Level - 6 ( Fix Pay 31340 )
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Years
PH Description Orthopaedics
Essential/Desirable Qualificaiton “Possess a bachelor’s degree obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or State Act in India or any other educational institution recognized as such or declared to be a deemed university under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the Government”
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA