આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/132
Post Work Assistant - Class - III
Class Class- III
Department Road and Building Department
Description / Duties NA
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2400
Probation 5 Year
Age 18 To 33 Year
PH Description Orthopaedics - OA, OL Hearing Handicapped - HH
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA