આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/126
Post Surveyor - Class- III
Class Class- III
Department Urban Devlopment and Urban Housing Devlopment Department
Description / Duties -
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2800
Probation 5 Year
Age 18 - 35
PH Description OA - One Arm OL - One Leg
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA