આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/127
Post Forman Intructor - Class- III
Class Class- III
Department Labour and Employement Department
Description / Duties -
PayScale 9300- 34800 + Grade Pay 4400
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description HH - Hearing Handicapped Orthopaedics
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA