આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/123
Post Staff Nurse - Class- III
Class Class- III
Department Health and Family Welfare Department
Description / Duties -
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2800
Probation 5 Year
Age 18 To 45 Year
PH Description Orthopaedics
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA