આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/129
Post Assistant Librarian - Class- III
Class Class- III
Department Sports, Youth And Culture Department
Description / Duties -
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2400
Probation 5 Year
Age 18 To 37 Year
PH Description OA / OL/ BL/OAL/ LW/HH
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA