આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/119
Post Junior Pharmacist - Class- III
Class Class- III
Department Health and Family Welfare Department
Description / Duties -
PayScale 5200-2800-20200
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description Orthopaedics HH - Hearing Handicapped
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA